Monkeypox? #hetkloptniet

Monkeypox op de A-lijst

Gisteren heeft Gezondheidsminister Ernst Kuipers het apenpokkenvirus aangemerkt als A-ziekte. Dit deed hij bij ministeriële regeling en op advies van het RIVM. Het betekent dat (mogelijke) besmettingen direct gemeld moeten worden, maar ook dat de overheid dwingende maatregelen kan opleggen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Plaatsing op de A-lijst is opmerkelijk, omdat het apenpokkenvirus namelijk niet makkelijk overdraagbaar is van mens op mens. Het virus verspreidt zich volgens ‘de deskundigen’ niet in aerosolen, maar vooral via lichaamssappen. In ontwikkelde landen met moderne gezondheidszorg is het oplopen van de ziekte bovendien vrij ongevaarlijk. Volgens het RIVM ‘verloopt de ziekte meestal mild’ en bestaan de symptomen uit ‘koorts, hoofdpijn, spierpijn, gezwollen lymfeklieren, rillingen en moeheid’.

De A-status maakt de volgende maatregelen mogelijk: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht) en een verbod op beroepsuitoefening.

Vaccins liggen al klaar

In de brief van 21 mei 2022 gaat Kuipers specifiek in op vaccinaties. “Nederland heeft de beschikking over vaccins tegen pokken die bescherming bieden tegen apenpokken. Hoog-risico-contacten van besmette patiënten die naar voren komen in bron- en contactonderzoek krijgen een eenmalige vaccinatie aangeboden.”

Dat Ernst Kuipers, maar ook Marion Koopmans het al over vaccinatie hebben is op zijn minst opvallend te noemen in het licht van het feit dat het apenpokkenvirus niet bijzonder besmettelijk is. Ook het feit dat de Belgische viroloog Marc van Ranst wederom een aanzienlijk aandeel heeft in de publieke discussie, stemt niet optimistisch.

Een ECDC-bron beweerde recentelijk dat het agentschap van plan is pokkenvaccins (Imvanex) te kopen van biotechbedrijf Bavarian Nordic, ook al zijn deze niet getest op deze specifieke stam van monkeypox. Het ECDC richt zich nu vooral op het opkopen van zoveel mogelijk BN-vaccins. “Ze kopen al voordat ze weten of het wel effectief is tegen deze stam van de apenpokken. Het zou me niet verbazen als ze het testen van de werkzaamheid helemaal hebben overgeslagen”, twitterde onafhankelijk onderzoeker Dr. Benjamin Braddock gisteren.

RIVM verwijdert feit dat er een anti-viraal middel is tegen apenpokken van website – Kamervragen FvD

Op 19 mei werd er het volgende op de RIVM-website over de behandeling van apenpokken vermeld:

Behandeling
‘Het pokkenvaccin kan in de eerste dagen na mogelijke besmetting (post-expositie profylaxe) gebruikt worden. Het vaccin kan ook gebruikt worden als bescherming vooraf voor mensen met een grotere besmettingskans. Er is een geregistreerd antiviraal middel tegen pokken en monkeypox in Europa.’

Na de aanpassing staat er nu op de RIVM-website:

Vaccinatie
‘Het pokkenvaccin kan in de eerste dagen na mogelijke besmetting (post-expositie profylaxe) gebruikt worden. Het vaccin kan ook gebruikt worden als bescherming vooraf voor mensen met een grotere besmettingskans.’

Zowel kopje ‘behandeling’ als het anti-virale middel is plots van de RIVM-website verdwenen.
Dit roept spontaan flashbacks op naar het wegmoffelen en zelfs verbieden van de geneesmiddelen Ivermectine en Hydroxychloroquine tijdens de coronaplandemie. Er wordt net als destijds reeds voorgesorteerd op de enige afslag die genomen dient te worden: een ‘vaccin’.

Uitbraak Monkeypox reeds in maart 2021 voorbereid en gesimuleerd

Het Nuclear Threat Initiative (NTI) werkte in maart 2021 samen met de Munich Security Conference (MSC) voor een oefening waarin een apenpokkenuitbraak werd gesimuleerd. Deelnemers waren leiders en experts uit Afrika, Amerika, Azië en Europa met tientallen jaren ervaring in de volksgezondheid, de biotechnologie-industrie, internationale veiligheid en filantropie, waaronder vertegenwoordigers van de WHO, de Bill & Melinda Gates Foundation, de VN, farmaceutische bedrijven (Johnson & Johnson en Merck) en het hoofd van de Wellcome Trust, die nauw verbonden is met de farmaceutische industrie, Jeremy Farrar.

In het scenario van de oefening werd de apenpokkenuitbraak veroorzaakt door een bio-terroristische aanval, waarbij een in een laboratorium ontwikkelde ziekteverwekker werd verspreid. In het bestand hieronder zien we het eindverslag – NTI Paper, Strengthening Global Systems to prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats – over de gesimuleerde pandemie. Het bevat aanbevelingen voor het geval er daadwerkelijk een apenpokkenpandemie uitbreekt.

NTI Paper, een rapport gevuld met veel ’toevalligheden’

Het rapportscenario fantaseert dat er vanaf mei 2022 tot december 2023 maar liefst 271 miljoen doden zullen vallen. De conclusies van deze “simulatiespellen”, zoals Bill Gates ze noemt, zijn altijd dezelfde: er moet meer geld worden gepompt in “preventie van pandemieën” – en er is meer “internationale samenwerking” nodig. Bij voorkeur zoals in het kader van het massaal omstreden pandemieverdrag van de WHO, dat de deur verder open moet zetten voor willekeurige afschaffing van grondrechten.

Saillant is om op pagina 10 van het rapport te lezen dat de NTI tot bijna op de dag nauwkeurig de uitbraak van het apenpokkenvirus simuleert: 15 mei 2022. Dit geeft te denken, als men zich realiseert dat het geschreven werd in 2021. Verder valt er te lezen dat de uitbraak van het uiteindelijk uitmondt in vele doden en besmettingen. De pandemie begint in het fictieve land ‘Brinia’. De geplande stappen van de apenpokkenplandemie geeft het rapport op pagina 10 schaamteloos prijs:

Apenpokkenvirus zogenaamd afkomstig uit een lab en houdt verband met het biologisch onderzoek van de V.S. in Oekraïne – geheel volgens het geplande scenario uit 2021

Daarnaast is het opmerkelijk dat in het scenario van de oefening de uitbraak werd veroorzaakt door een bio-terroristische aanval, waarbij een in een laboratorium ontwikkelde ziekteverwekker werd verspreid. ‘Toevallig’ beweerde gisteren een onafhankelijk onderzoeker, Dr. Benjamin Braddock, dat een niet nader genoemde bron bij het ECDC hem heeft verteld dat uit een voorlopige analyse van de apenpokkenstam die momenteel de ronde doet, is gebleken dat het virus afkomstig is uit een lab en mogelijk verband houdt met het biologisch onderzoek van de V.S. in Oekraïne. Met het oog op de toenemende gevallen van apenpokken in de VS en Europa beweert de ECDC-bron naar verluidt dat het agentschap van plan is pokkenvaccins (Imvanex) te kopen van biotechbedrijf Bavarian Nordic, ook al zijn deze niet getest op deze specifieke stam van monkeypox. “Het ECDC richt zich nu vooral op het opkopen van zoveel mogelijk BN-vaccins. Ze kopen al voordat ze weten of het wel effectief is tegen deze stam van de apenpokken. Het zou me niet verbazen als ze het testen van de werkzaamheid helemaal hebben overgeslagen”, twitterde Braddock.

Een radicaal versterkt mondiaal bio-surveillancesysteem wordt opgetuigd

In de NTI Paper valt tevens te lezen dat ‘de NTI-MSC-oefening en andere studies overtuigend hebben aangetoond dat een radicaal versterkt mondiaal bio-surveillancesysteem nodig is’.

Ook moet de WHO ‘een trapsgewijs, transparant, internationaal waarschuwingssysteem voor de volksgezondheid opzetten met een duidelijke specificatie van de verschillende risiconiveaus, ondersteund door data, om snelle beslissingen op nationaal niveau mogelijk te maken’.

In de aanbevelingen wordt benadrukt dat regeringen vroeg moeten reageren: “Simpel gezegd moeten de nationale regeringen en hun leiders er de voorkeur aan geven vroegtijdig actie te ondernemen. In de wetenschap dat de pandemiedreiging achterloopt op de praktische realiteit, kunnen nationale leiders niet wachten tot het aantal ziektegevallen of sterfgevallen zich opstapelt alvorens te reageren.”

Om voorlopig nog maar even niet te spreken over hun ‘flat earth-logo’

Afgelopen donderdag, op 19 mei 2022, hielden de G7-gezondheidsministers – heel toevallig een krappe week voor de World Health Assembly waar het pandemieverdrag ondertekend zal worden – samen met de WHO, de NTI en MSC een oefening waarin een pokkenuitbraak werd gesimuleerd. De nadruk van de oefening lag op ‘toezicht, reactie en paraatheid’.

“Het gaat erom na te gaan of er lessen zijn getrokken uit fouten in het verleden,” zei de Duitse gezondheidsminister Karl Lauterbach. Naast Lauterbach waren aanwezig de gezondheidsministers uit de VS, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Japan.

Event 201

Deze pokkenuitbraakoefening doet denken aan ‘Event 201’. Deze pandemie-oefening werd in oktober 2019 georganiseerd door het Johns Hopkins Center for Health Security samen met het World Economic Forum en de Bill and Melinda Gates Foundation. In het scenario van de oefening werd de wereld overvallen door een coronavirus dat van vleermuizen via varkens op mensen werd overgedragen. Een paar maanden later ging de wereld in lockdown vanwege de ‘coronapandemie’.

World Health Assembly op 22-28 mei te Genève

Volgende week komt de WHO bijeen in Genève voor de World Health Assembly waar naar verwachting het pandemieverdrag – ook door Ernst Kuipers – ondertekend zal worden. Dit verdrag moet de internationale paraatheid vergroten voor een volgende pandemie, maar critici zien het vooral als een machtsgreep van de WHO die de soevereiniteit van lidstaten ondermijnt. De wereldwijde uitbraak van apenpokken kan in dat licht worden gezien als een zegen voor de WHO, omdat het mensen zogenaamd zal doen inzien hoe belangrijk het pandemieverdrag is en daarmee critici de mond zal snoeren.

Door de wijziging van de Internationale Gezondheidsregeling wordt de WHO echter een soort wereldgezondheidsregering met bijna onbeperkte bevoegdheden, verheven boven de soevereiniteit, grondwet en wetten van staten. De WHO wordt voor 80% gefinancierd door oligarchen en bedrijven en vertegenwoordigt dus hun belangen en zeker niet de onze.

WHO als niet-verkozen NWO: schending van de basisbeginselen van de democratie

De WHO krijgt vanaf volgende week zeggenschap over de afkondiging van een noodtoestand op het gebied van de volksgezondheid in een lidstaat – zelfs tegen de wil van de lidstaat in. De wijzigingen brengt een globalistische architectuur van wereldwijde gezondheidsbewaking, rapportage, tirannie en beheer tot stand. In overeenstemming met een top-down opvatting van bestuur zal de bevolking geen gelegenheid hebben om commentaar of kritiek te leveren op de veranderingen. Dit is uiteraard een rechtstreekse schending van de basisbeginselen van de democratie.

‘Do not fear the monkeypox, but fear the people following blindly’

Er lijkt zich met het monkeypox-narratief niet alleen een nieuw ‘coronascenario’ te ontvouwen, sterker nog, met de p(l)andemie die men met het apenpokkenvirus nu voor ons in de steigers aan het zetten is – erbij opgeteld dat de WHO binnenkort de complete leiding van landen bij een ‘pandemie’ over gaat nemen-  lijkt het voormalige coronavehikel verworden tot een futiliteit waar we bij ieder willekeurig nog over ons uit te rollen virus en bij ieder volgend excuus voor afschaffing van nog meer grondrechten, slechts nog met weemoed dreigen naar te kunnen terugblikken.