DE IMPACT VAN KUNSTMATIGE ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN

We hebben de aarde niet geërfd van onze ouders, maar we hebben haar in bruikleen gekregen voor onze kinderen
Oude spreuk, toegeschreven aan de Haida indianen

Onzichtbare golven en trillingen

Vraag je je wel eens af als je autorijdt of ergens koffie zit te drinken hoeveel onzichtbare golven en trillingen er om je heen door de ruimte gaan? Ben je je ervan bewust hoeveel radioprogramma’s en telefoongesprekken door de lucht schieten zonder dat je oren ze opvangen? Weet je hoeveel elektromagnetische velden onze omgeving tegenwoordig beïnvloeden?

Er worden onnoemelijk veel onzichtbare signalen uitgezonden en opgevangen. Afgelopen woensdag stond ik na een urenlange online vergadering op vanachter mijn laptop en terwijl ik van de keuken naar de praktijkruimte achter ons huis liep, voelde ik precies het moment waarop ik het elektromagnetische veld van de laptop verliet; het was zo’n twee meter groot. In de praktijkruimte waren de trillingen rustiger en toen ik de tuin instapte, werd de energie nog vloeiender en zachter. Ik besefte dat er, omdat ik iedere dag voor een groot deel in het krachtveld van de laptop doorbreng, een soort overeenkomst was ontstaan tussen mij en die subtiele maar indringende trillingen, die zo sterk verschilden van de veel subtielere toon van mijn lichaam. Opeens was me duidelijk waarom ik de afgelopen maand zo moeilijk in slaap kwam.

Als je gevoeliger wordt, kun je elektrische en magnetische velden gaan voelen en trillingsvelden die je binnenstapt en verlaat. Elke levende cel heeft een elektromagnetisch energieveld dat trilt. Onze hersenen hebben verschillende frequenties: delta-, thèta-, alfa-, bèta- en gammagolven die met verschillende bewustzijnstoestanden, zoals de meditatieve en slaap- en waaktoestand, samenhangen. Trilling plant zich voort en laat andere objecten resoneren op de trilling die het uitzendt. Misschien is dat wel het geheim van liefde, dat je op dezelfde golflengte zit. Trilling brengt als universeel verbindend principe de wereld van de materie en van de geest bij elkaar. Ook onze planeet als geheel heeft een trilling. De aarde heeft een ‘hartslag’ die de Schumann-resonantie wordt genoemd. De basisfrequentie van de Schumann resonantie is 7,8 Hz. Het elektromagnetisch veld van iedere levende cel wordt hierdoor beïnvloed. Oude volkeren kenden deze verbinding met de energie van de aarde al. Niet alleen om gezond en vitaal te blijven, maar ook om ons zelfherstellend vermogen te vergroten. Wetenschappers zijn van mening dat deze waarde van 7,8 Hz heel lang constant is gebleven maar de laatste jaren aan het veranderen is. Hierdoor verandert ook ons eigen trillings– of energieniveau.

Het conventionele wereldbeeld van het hele ecosysteem is echter nog steeds dominant gefocust op chemische reactiviteit; alles lijkt teruggevoerd te kunnen worden tot een scheikundige reactie. Maar Albert Einstein gaf ons al een grote waarheid: E= mc2. Massa is energie en de fysieke fenomenen hebben energetische eigenschappen. Een boek dat ik de afgelopen dagen las nam me mee in één van deze energetische eigenschappen van de fenomenen: de elektrische eigenschappen.

Electrisch ecosysteem

In dit boek ‘Elektrisch ecosysteem’ voedt en verdiept de auteur Sander Funneman de discussie over de toepassing van kunstmatige straling en helpt hij in het vinden van helderheid over de mate van de impact die de kunstmatige straling van mobiele telefoons, zendmasten en dergelijke hebben op mensen, dieren en planten.

Het is geschreven in toewijding naar een gezondere en veiligere wereld voor toekomstige generaties. In een wereld die werkt door middel van natuurlijke elektromagnetische frequenties (EMF’s) geeft Sander Funneman aan dat het het wellicht van belang is om ons bewuster te beraden over het gebruik van kunstmatige draadloze EMF’s.

Het elektrisch anatomisch perspectief op de mens lijkt in de loop van de geschiedenis telkens opnieuw uit het collectieve geheugen van de mensheid te verdwijnen.
Een mens is echter afhankelijk van de natuurlijke elektromagnetische velden om te kunnen leven.
Sterker nog: het menselijk lichaam ís een geleider van elektromagnetische frequenties (EMF’s). De inwendige verschillende soorten elektrische activiteiten kunnen er niet in plaatsvinden, zonder dat er allerlei magnetische velden omheen dansen die allemaal op elkaar inwerken.
Ons menselijk lichaam is daarmee veel meer een stralend elektromagnetisch veld dan een zak vol chemicaliën. Ongeveer tweederde van ons lichaam bestaat uit water dat veel zout, metalen en mineralen bevat, wat het mogelijk maakt om elektriciteit te geleiden.


Sinds de uitvinding van de snaargalvanometer door Willem Einthoven in 1924, is de elektrische stroom van het hart voor het eerst zichtbaar gemaakt door middel van een omzetting ervan in een hartfilm. Tien jaar na deze bewustwording dat het hart een elektrisch orgaan is, bevestigde Abrahamson dat het bloed ook een elektrische lading draagt. Het bloed stroom door het hele systeem en verzamelt overal ladingen: van het hart, de lever, de longen, hersenen.
Zo blijkt het hart een generator te zijn van elektrische energie, die een magnetisch veld produceert dat het gehele menselijke lichaam omringt. Het veld van het hart, zoals gemeten in een elektro-cardiogram, is zelfs 60 keer krachtiger dan de hersengolven die opgenomen worden in een elektro-encefalogram (EEG).
Het veld van het hart kan tot meer dan vier meter buiten het lichaam worden gedetecteerd en kan anderen energetisch beïnvloeden.

De hersenen genereren genoeg elektriciteit om een 20 volt-lamp te laten branden. In de pijnappelklier zijn elektrische stromen actief en het blijkt dat de uitscheiding van melatonine door de pijnappelklier wordt geregeld door die elektrische stromen. Binnen de pijnappelklier zijn elektrische velden actief die gegenereerd worden tussen het aardoppervlak en de ionosfeer. Volgens onderzoek is er een connectie tussen het aardmagnetisch veld en de pijnappelklier. De sleutel van die connectie lijken de magnetisch geladen magnetietdeeltjes in de pijnappelklier te zijn.

Kunstmatige EMF’s schadelijk voor mens, dier en plant

Er is een groeiend aantal onderzoeksresultaten dat aantoont dat kunstmatige EMF’s schadelijk zijn voor mensen, dieren en planten.

Elektrische apparaten blijken storende invloeden te hebben op het endocriene systeem; het endocriene systeem is extreem gevoelig voor de invloeden van laag frequente EMF’s.
Ook zijn nadelige effecten van hoogfrequente EMF’s aangetoond op het endocriene systeem van kinderen en jongvolwassenen. Daarnaast is er een verband ontdekt tussen kunstmatige EMF’s en auto-immuunziekten. Uit een studie met 64 patiënten die auto-immuunziekten hadden, waaronder reuma, bleek dat na het dragen van een slaapmuts, geweven van fijn zilverdraad ter bescherming van de hersenen tegen hoogfrequente EMF’s, 90% verbetering ondervond van de ziekteverschijnselen. De controlegroep droeg mutsen zonder zilverdraad.

Onze fysieke organen zijn verpakt in huidweefsel. Als we over een synthetisch vloerkleed lopen, kunnen de elektrostatische ladingen die zich opbouwen tussen het vloerkleed en de huid oplopen tot wel 30.000 volt. Elektrodermale activiteit, oftewel huidgeleiding, is de eigenschap om continue verschillende elektrische verschijnselen in de huid te veroorzaken. Elektrische stromen ondervinden minder weerstand als het oppervlak van de huid zweterig is; het zoute water van het zweet is een goede geleider (leugendetectors gebruiken deze functie). Het getordeerde gedeelte van de zweetkanaaltjes in de opperhuid vormen spiraalvormige antennes die kunnen zenden en ontvangen in het GHz-bereik. De antennefunctie van de huid hangt af van de mate van transpiratie, dus van de conductiviteit van de zweetkanaaltjes. De aanwezigheid van zweetkanalen leidt tot een hoge specifieke absorptiesnelheid van de huid in het hoge EMF-bereik. Dat maakt ons transpirerend een doelwit voor de nieuwe kunstmatige hoogfrequente EMF’s.

Als rode bloedcellen worden blootgesteld aan 18 GHz EMF’s, neemt de opname van nanosferen in deze bloedcellen toe. Er zijn onderzoeken die het verband leggen tussen kunstmatige EMF’s en hartkloppingen, bloeddrukafwijkingen en leukemie. Hoogfrequente kunstmatige EMF’s verminderen de uitscheiding van melatonine bij mensen en dieren. Melatonine regelt het circadiaanse ritme bij zoogdieren en is een krachtige oxidant. Het verwijdert vrije radicalen in de cel om het DNA te beschermen. Melatonine heeft ook vele andere functies. Het helpt het immuunsysteem en het reguleert de slaapactiviteit. Melatoninereductie veroorzaakt veel biologische effecten, waaronder chronische vermoeidheid, slaapstoornissen en DNA-schade. Melatoninereductie wordt ook geassocieerd met artritis, depressie en de ziekte van Alzheimer. Verder lijkt er een verband te zijn met hersentumoren en tinnitus.

Kunstmatige EMF’s lijken immuunfuncties te verstoren door stimulatie van verschillende allergische en ontstekingsreacties. Eveneens lijken ze negatieve effecten te hebben op weefselherstelprocessen.
De mineraaldichtheid van de botstructuur van elektriciens blijkt significant lager dan van mensen in de controlegroep.
Ook is er een verband tussen kunstmatige EMF’s en geheugenverlies, slaapstoornissen, vermoeidheid, duizeligheid, concentratieverlies, spanning, irritatie, hoofdpijn, leerprestaties, stress en depressie.
Het gedrag van zaadcellen en eicellen werkt door middel van elektriciteit en magnetisme. Hiermee hebben kunstmatige EMF’s impact op de voortplantingsorganen en de vruchtbaarheid.
Ook kan de celgroei ontsporen en kunnen kunstmatige EMF’s gezonde menselijke cellen aanzetten tot onnatuurlijk gedrag.

Uit een onderzoek in 2010 bleek dat metalen bedbodems en spiraalmatrassen wellicht een antenne kunnen zijn voor EMF’s. Metalen bedframes en metalen veren in matrassen kunnen gaan werken als conductors voor laagfrequente velden en voor hoogfrequente EMF’s. Volgens de onderzoekers strekt de kracht van het veld zich soms wel uit tot 75 centimeter boven het matras.

Met de implementatie van allerlei draadloze vormen van communicatie sinds de eeuwwisseling, kreeg het lichaam niet langer één frequentie te verwerken, maar heeft het te maken gekregen met duizenden andere frequenties. Wellicht vraagt elk van die frequenties om een aparte reactie van het immuunsysteem. Voor het lichaam betekent dat een cocktail van elektro-gif.

Het verschil met de vijfde generatie draadloze communicatietechniek ten opzichte van de vorige vier generaties is dat de toename van de frequentieband niet geleidelijk is, maar exponentieel.
En met de veel hogere frequenties is ook de golflengte korter en de verwachting is dat met de nieuwe EMF’s de draadloze communicatie in het bereik zal komen van de frequentie waarmee de cellen en het menselijk DNA werken.
Er is al aangetoond dat bacteriën zich onder invloed van EMF’s uit het nieuwe bereik enorm vermenigvuldigen. Bij melkproducten die worden blootgesteld aan straling met een frequentie van 129 GHz vermindert de zuurgraad en neemt het aantal melkzuurbacteriën erin toe. In 70% van de studies over de potentiële ecologische effecten van radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) in het bereik van 10 MHz tot 3,6 GHz blijkt dat er een significante invloed uitgaat van GHz EMF’s op vogels, insecten, bijen, planten en andere organismen.

Een draadloos tijdperk; een toename in elektromagnetische dynamiek

Het doel van de nieuwe draadloze technologieën is dat er geen plaats meer op aarde zal zijn zonder ontvangst en zonder door de mens gemaakte frequenties en signalen. We moeten tegenwoordig schijnbaar overal bereikbaar zijn. De nieuwe technologie om dat ultieme doel van wereldwijde dekking te bereiken is o.a. inzet van een nieuwe generatie zendmasten die gaat werken met frequenties die veel hoger zijn. Deze nieuwe signalen kunnen slechts ongeveer 300 meter overbruggen. De infrastructuur die nodig is, vergt heel veel extra zendmasten die dicht bij elkaar en dicht bij huizen, scholen, ziekenhuizen en kantoren dienen te worden geplaatst. Daarnaast zullen satellieten in een baan om de aarde worden gebracht om de nieuwe netwerken voldoende dichtheid en dekking te geven. Het veiligheidsargument dat hierbij gebruikt wordt is dat, omdat de nieuwe EMF’s met lagere intensiteit werken, de impact op organisch materiaal geringer is. Maar wat als de nieuwe frequenties met fluisterstille intensiteiten de signalen zijn waar de cellen juist wel naar luisteren, omdat zij zelf ook met elkaar communiceren in die frequenties?

Een significant verschil tussen de oude en de nieuwe generatie kunstmatige EMF-transmissie is MIMO, ofwel multiple-input multiple output. Bij MIMO bevatten mobiele telefoons of ‘slimme’ auto’s meerdere antennes die tegelijkertijd met meerdere apparaten kunnen communiceren en meerdere datastromen van gegevens mogelijk maken. Het signaal kan dus verschillende apparaten tegelijk aansturen (mobiele telefoons, televisies, auto’s, drones) die signalen ontvangen via hetzelfde transmissieknooppunt, in hetzelfde gebied, zonder aan kracht in te boeten. MIMO zal daarmee gaan zorgen voor een dichte elektrosoep met frequenties waaraan de mens nooit eerder is blootgesteld.
Tot nu toe zijn de veiligheidslimieten gebaseerd op experimenten waarbij de straling afkomstig is van één apparaat of transmissiemast die in één richting zendt. Wat er gebeurt met al het organische leven als de straling tegelijkertijd uit alle richtingen komt, ook vanuit de lucht door middel van satellieten, is niet eens onderzocht. Vanwege de enorme stijging van de hoeveelheden straling en frequenties van MIMO, bestaat er het gevaar van allerlei elektrische storingen. Om dit te voorkomen heeft men reeds een andere technologie ontwikkeld: straalvorming. Vanwege de veel hogere frequenties zullen de nieuwe GHz EMF’s een veel grotere capaciteit hebben om zich te concentreren in de vorm van stralen. Dat betekent dat signalen kunnen worden gebundeld en specifiek gericht kunnen worden op gebieden waar meer dataverkeer mogelijk is. De nieuwe antennes kunnen dus worden gericht en gefocust, terwijl ze tot nu alleen het vermogen hadden om in alle richtingen te stralen.

Door satellieten in toenemende mate in een baan om de aarde te brengen, kunnen elektromagnetische dynamieken verstoord worden. De holte tussen de ionosfeer (50 – 100 km boven de aarde) en het aardoppervlak, gedraagt zich als een groot elektrisch circuit. Gemiddeld zijn er op aarde op elk willekeurig moment zo’n 2.000 onweersbuien actief. Die produceren samen elke seconde zo’n 50 bliksemflitsen. Elke bliksemuitbarsting creëert elektromagnetische golven die in de holte rond de aarde een achtergrondstraling vormen. De elektromagnetische golven zitten gevangen tussen het aardoppervlak en de ionosfeer op hoogte van 50 km boven de aarde. Al die elektromagnetische golven samen combineren steeds weer opnieuw tot een soort atmosferische hartslag, die bekend staat als de Schumann-resonantie. De frequentie van deze achtergrondstraling is gemiddeld 7,8 Hertz. Deze frequentie blijft tamelijk constant zolang de eigenschappen van de elektromagnetische holte van de aarde hetzelfde blijven. De gemiddelde achtergrondstraling van de planeet is al aan het stijgen, van 7,8 Hz naar 11 Hz op dit moment. Of de oorzaak gezocht moet worden in natuurlijke bronnen, zoals het steeds sneller in kracht afnemende geomagnetische veld, of dat de oorzaak meer gezocht moet worden in de kunstmatige transmissies met een menselijke oorsprong, is onbekend. Wel is bekend dat de stijging van de achtergrondfrequentie per geografische regio varieert.

De vele satellieten die vanuit de ionosfeer hun, vooralsnog onbekende, frequenties op aarde zullen gaan neerstralen, zouden een interactie aan kunnen gaan met de natuurlijke achtergrondstraling van de aarde. Naast de connectie die onder andere allerlei dieren met het geomagnetische veld lijken te onderhouden, lijkt het ecosysteem zich ook af te stemmen op die natuurlijke achtergrondstralingen. Zo blijken walvissen en dolfijnen signalen uit te zenden op frequenties rond de 8 Hz, ongeveer gelijk aan de frequenties van de achtergrondstraling.

Tijdens ruimtereizen werd al duidelijk dat de basisfrequentie van 7-8 Hz een noodzakelijke aanvulling is voor het menselijk lichaam. Van astronauten die in de ruimte waren geweest bleek bij terugkomst dat ze moe en gedesoriënteerd waren en weken in quarantaine moesten, omdat hun immuunsysteem ontregeld was. Dankzij de opwekking van een kunstmatig elektromagnetisch veld van 7-8 Hz kunnen astronauten nu zonder veel problemen in spaceshuttles en ruimtestations verblijven.

Achtergrondstraling verstoord

De natuurlijke achtergrondstraling helpt het menselijk biologisch systeem te synchroniseren met de dagelijkse ritmische cycli van de aarde. Zo synchroniseert de achtergrondstraling de melatonineproductie. Volgens onderzoek van Neil Cherry vermindert de melatoninesecretie van het lichaam als de frequentie van de achtergrondstraling verstoord raakt.

De consequenties aanvaarden die verbonden zijn aan een globale onderdompeling van het gehele elektrische ecosysteem in gloednieuwe stralingsfrequenties, zonder dat risico’s eerst uitgebreid geëvalueerd zijn, lijkt volgens Sander Funneman niet verstandig. Het risico is dat met de nieuwe EMF’s ook verstoringen kunnen optreden in de primaire achtergrondfrequenties van de aarde. De vraag die hij ons allen stelt is wat er gebeurt als de natuurlijke achtergrondstraling van onder andere 7 tot 8 Hz wordt bestookt met alsmaar hogere kunstmatige frequentiebronnen. Wat gebeurt er als duizenden satellieten gaan uitzenden met de nieuwe stralingsregimes van 3 tot 300 GHz of met de gepulste varianten ervan in het veel lagere frequentiebereik?

Uit de indrukwekkende hoeveelheid aan verzamelde data in zijn boek, blijkt in ieder geval dat bijna al het leven nauw verbonden is met de elektromagnetische processen van de aarde. Veel vogels, vissen en landdieren communiceren met en navigeren op dat aardmagnetische veld. En de voorgenomen transmissie van GHz-frequenties afkomstig van nieuwe satellieten uit de holte van de ionosfeer zullen mogelijk onbekende fysieke, biologische, mentale en/of emotionele effecten gaan veroorzaken.

Nadat ik ‘Elektrisch Ecosysteem’ heb gelezen vraag ik me af waarom we onze overheden niet meer rekening houden met de gevolgen die elektromagnetische velden op de gezondheid van onze aarde en haar bewoners hebben. Mensen die kritiek durven uiten worden eerder door die overheden weggezet als complotdenkers of ‘5G-gekkies’.
In het laatste hoofdstuk van zijn boek moedigt Sander Funneman overheden van landen aan om zich te laten inspireren door de grondwet, het zeven-generaties-behoud, van de Iroquois indianen. Met dit behoud verplichtte de raad van wijzen van de stam zich om bij het nemen van belangrijke beslissingen altijd na te denken over de impact ervan op zeven generaties in de toekomst.
Het is deze realiteit die vraagt om bezinning en dialoog over de kwetsbaarheid en de natuurlijke balans van het ecosysteem waarin alles met elkaar verbonden blijkt te zijn en waarin zelfs de stilste frequenties de grootste effecten kunnen veroorzaken.